1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Tota Tuta z siedzibą w Poznaniu (60-392) przy ul. Osiedle Bohaterów II Wojny Światowej 7/7, KRS: 0000829742, e-mail: [email protected].
 2. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu: realzacji wysyłki materiałów, wysyłki newslettera, informowaniu o działalności fundacji na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej: RODO).
 3. Odbiorcy danych: Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, naszym dostawcom oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.
 4. Okres przechowywania danych: Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt II, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość na adres pocztowy podany w pkt I powyżej.
 6. Skarga do organu nadzorczego: W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).